Adatkezelési szabályzat

Érvényes: 2021.09.15-től visszavonásig

mely a Tentus-2004 Bt. (székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 165/3, adószám: 21911194-2-13, képviseletében eljár Békeiné Kiss Andrea okleveles adószakértő, cégvezető, a továbbiakban Adatkezelő) adatkezeléssel kapcsolatos szabályozásait tartalmazza, összhangban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével.

 1. Adatkezelő a szerződéses viszonyaiban rögzített tevékenysége alapján rendszeresen keletkező személyes adatok tekintetében adatokat kezel. Az adatkezelésre az alábbi esetekben kerül sor:
  1. az érintett személy kifejezett hozzájárulása alapján
  2. az Adatkezelő jogos érdekéből következően, mely alatt Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékű adatkezelést kell érteni
  3. jogszabályban meghatározott, az Adatkezelőre rótt kötelezettség teljesítése végett.
 2. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:
  1. személynév,
  2. lakcím,
  3. a személyazonosító igazolvány / útlevél száma,
  4. az adóazonosító jel,
  5. társadalombiztosítási azonosító jel,
  6. édesanyja leánykori neve,
  7. közeli hozzátartozók személyére vonatkozó információk,
  8. közszereplői státuszra vonatkozó információk,
  9. tényleges tulajdonosokra vonatkozó információk,
  10. a képviselt vállalkozás neve,
  11. a kapcsolt vállalkozás fogalmába tartozó vállalkozások felderítéséhez, státuszuk megállapításához szükséges információk,
  12. a javadalmazással kapcsolatos információk,
  13. vagyonnal kapcsolatos információk,
  14. szerződésekkel kapcsolatos információk,
  15. az internetprotokoll-cím
  16. az elektronikus levelezési cím
 3. Az Adatkezelő által kezelt speciális adatok köre:
  1. büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok
 4. Adatkezelő az adatok kezelésének felügyeletére kijelölt Adatvédelmi Tisztviselője Békeiné Kiss Andrea cégvezető, elektronikus levelezési elérhetősége .
 5. Adatkezelő a kezelt adatokat más vállalkozások számára sem az Európai Unión belül, sem harmadik ország részére nem továbbítja.
 6. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az alábbi célokkal kezeli:
  1. Adatkezelő internetes időpontfoglaló alkalmazást üzemeltet, melyben az alkalmazás Felhasználási Feltételeiben szabott személyes adatok körét abból a célból kezeli, hogy személyes találkozók szervezését lehetővé tegye, valamint a létrejövő megbízási szerződéseinek előkészítéséhez és partnerei előzetes ellenőrzéséhez előzetesen a szükséges személyes adatok körét begyűjtse.
  2. Adatkezelő könyvelői, adószakértői szolgáltatásokat nyújt, melynek keretében a Megbízók személyes adatait azok hozzájárulása alapján a szolgáltatás nyújtásához és a teljesítés dokumentálásához szükséges mértékben kezeli.
  3. Adatkezelő a a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény [a továbbiakban Pmt.] 6.§ alapján – figyelemmel az 1. § (1) bekezdésének h) pontjára – ügyfél-átvilágítási kötelezettsége teljesítése céljából személyes adatokat kezel.
  4. Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseivel összhangban, valamint az egyes Magyarországon hatályos adónemek jogi szabályozásának előírásai szerint személyes adatokat kezel.
 7. Az adatkezelés terjedelme időben az adatkezelés céljainak fennállásáig, illetve az adatkezelés eseteiből adódó hozzájárulások visszavonásáig, illetve a kötelezettségek teljesítéséhez vagy a jogos érdek érvényre juttatásához szükséges idő leteltéig tart.
 8. Az adatkezelés érintettjei a kezelt adatokba betekintési, helyesbítési, kiegészítési, törlési, korlátozási, hordozhatósági, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásuk jogait az Adatvédelmi Tisztviselő bevonásával gyakorolják.
 9. Amennyiben az adatkezelés jogszerűsége az érintett hozzájárulásán alapszik, úgy annak visszavonását az címen kezdeményezheti.
 10. Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok érvényre juttatásához minden esetben az érintett személyének hitelt érdemlő igazolása szükséges.
 11. Adatkezelő automatizált adatkezelési gyakorlatot nem alkalmaz.

Kelt. Budaörs, 2021.09.15.